Transparant

We werken graag zo transparant mogelijk en houden ons ook aan de regels van het CRKBO. Op deze manier hopen we jullie alle inzichten te geven rondom onze samenwerking. 

Ik wil graag contact

A L G E M E N E 

V O O R W A A R D E N

Onze basis is vertrouwen en we weten ook dat het goed is om samen afspraken helder te hebben zodat het ons persoonlijke contact niet in de weg staat. 

Algemene voorwaarden Raafwerk B.V.

 • Opleidingen, workshops en persoonlijke coaching worden gegeven conform de Ethische Code van Raafwerk. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de opleidingen, workshops en persoonlijke coaching informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en het geven of vragen van feedback.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raafwerk en Deelnemer van opleidingen, workshops, persoonlijke coaching en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) – zie ook onze website.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via de website van Raafwerk.
 • De overeenkomst komt altijd tot stand door de betaling van de Deelnemer aan Raafwerk.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatst.

5. Onderbreking Opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.

6. Afbreken Opleiding

 • Bij het afbreken van een opleiding door de Deelnemer worden de opleidingsgelden niet geretourneerd.

7. Annulering Opleiding 

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat Raafwerk dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst via de website het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden, wanneer het geen zakelijke overeenkomst betreft.
 • Wanneer een organisatie het contract sluit is er geen bedenktijd en is annulering niet mogelijk.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 50,00 administratiekosten in rekening te brengen.
 • Tijdens overmacht (omstandigheden waarop geen invloed kan worden uitgeoefend) heeft Raafwerk de mogelijkheid om de opleiding op te schorten dan wel op een andere manier dan gebruikelijk voort te zetten.  Daarnaast is Raafwerk gerechtigd een andere begeleider in te zetten die bekend is met de opleiding.
 • Indien Raafwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te verrekenen en het restant terug te betalen.
 • Raafwerk heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan Raafwerk betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een Opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Wanneer een opleiding opgeschort of geannuleerd wordt door Raafwerk en de Deelnemer al een overnachting heeft geboekt is Raafwerk niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten. Twee maanden voor aanvang van de opleiding kan worden opgevraagd of een opleiding doorgaat.

8. Betalingen 

 • Raafwerk brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een automatische factuur via het Ideal betaalsysteem.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Voor open opleidingen geldt dat de betaling moet zijn voldaan voor aanvang van de opleiding. Voor incompany opleidingen worden onderlinge afspraken gemaakt.
 •  Voordat de Deelnemer kan deelnemen moet de factuur in zijn geheel voldaan zijn.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Raafwerk is niet aansprakelijk voor eventuele reis-, overnachtings- en verblijfkosten bij annulering of opschorting van de Opleiding.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Eigendom 

 • Het auteursrecht op de door Raafwerk uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Raafwerk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raafwerk zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Raafwerk berust uitsluitend bij Raafwerk.
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.