Vrijblijvend gesprek

Algemene voorwaarden

Onze basis is vertrouwen en we weten ook dat het goed is om samen afspraken helder te hebben zodat het ons persoonlijke contact niet in de weg staat.

Transparant

We werken graag zo transparant mogelijk. Op deze manier hopen we jullie alle inzichten te geven rondom onze samenwerking.

 

Ik wil graag contact
Man en vrouw in meditatie

Algemene voorwaarden Raafwerk b.v.


Opleidingen, workshops en persoonlijke coaching worden gegeven conform de Ethische Code van Raafwerk. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de opleidingen, workshops en persoonlijke coaching informatie inwinnen of overleggen. Naast dat Raafwerk de deelnemers tijdens de opleidingen om feedback zal vragen zijn de deelnemers ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en het geven of vragen van feedback.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raafwerk en Deelnemer van opleidingen, workshops, persoonlijke coaching en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) – zie ook onze website.
Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.


3. Totstandkoming Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via de website van Raafwerk.
De overeenkomst komt altijd tot stand door de betaling van de Deelnemer aan Raafwerk.


4. Wachtlijst

Wanneer de opleiding vol is sluit de opleiding als vanzelf op de website. Het is mogelijk om Raafwerk een email ([email protected]) te sturen en zich op de wachtlijst te plaatsen. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste deelnemer op de wachtlijst uitgenodigd om alsnog deel te nemen.


5. Onderbreking Opleiding

Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
Maximaal twee dagen kunnen in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.


6. Afbreken Opleiding

Bij het afbreken van een opleiding door de Deelnemer worden de opleidingsgelden niet geretourneerd.

Wanneer deelnemer een waarschuwing heeft gekregen rondom schoffering van de trainer of andere deelnemer(s) of de opleiding meerdere malen verstoord en deelnemer past het gedrag hierop niet aan is Raafwerk genoodzaakt de deelnemer te vragen de opleiding te verlaten zonder retournering van de opleidingsgelden.


7. Annulering Opleiding

Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat Raafwerk dit heeft bevestigd.

Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst via de website het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
Wanneer een organisatie het contract sluit is er geen bedenktijd en is annulering niet mogelijk.

Na bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. 

Bij annulering tot 2 maanden  voor aanvang ontvang je 75% van het opleidingsbedrag terug.

Bij annulering tot 1 maand  voor aanvang ontvang je 50% van het opleidingsbedrag terug.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang ontvang je 30% van het opleidingsbedrag terug.

Bij annulering binnen twee weken ben je het volledige opleidingsbedrag verschuldigd en wordt er niets gerestitueerd.


Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 75,00 administratiekosten in rekening te brengen.


Tijdens overmacht (omstandigheden waarop geen invloed kan worden uitgeoefend) heeft Raafwerk de mogelijkheid om de opleiding op te schorten dan wel op een andere manier dan gebruikelijk voort te zetten. Daarnaast is Raafwerk gerechtigd een andere begeleider in te zetten die bekend is met de opleiding.

Onder overmacht wordt bv. verstaan niet voldoende deelnemers bij inschrijving, ziekte van de trainer, etc.


Indien Raafwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te verrekenen en het restant terug te betalen. De terugbetaling zal binnen 14 dagen plaats vinden.


Raafwerk heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan Raafwerk betaalde bedrag.  

Bij het niet doorgaan van een Opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.


Wanneer een opleiding opgeschort of geannuleerd wordt door Raafwerk en de Deelnemer al een overnachting heeft geboekt is Raafwerk niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten. Twee maanden voor aanvang van de opleiding kan worden opgevraagd of een opleiding doorgaat.


8. Betalingen

Raafwerk brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een automatische factuur via het Ideal betaalsysteem. Indien Deelnemer betaalt via een opgemaakte factuur dient de factuur binnen vier weken te worden voldaan.


Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Voor open opleidingen geldt dat de betaling moet zijn voldaan voor aanvang van de opleiding. Voor incompany opleidingen worden onderlinge afspraken gemaakt.


Voordat de Deelnemer kan deelnemen moet de factuur in zijn geheel voldaan zijn.
Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.


Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.


Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.


Raafwerk is niet aansprakelijk voor eventuele reis-, overnachtings- en verblijfkosten bij annulering of opschorting van de Opleiding.


Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. 

9. Eigen risico

Deelname aan de opleiding van Raafwerk en georganiseerde activiteiten vanuit Raafwerk geschiedt geheel op eigen risico. 

10. Vertrouwelijkheid
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als het voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Eigendom

Het auteursrecht op de door Raafwerk uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Raafwerk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raafwerk zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Ook het auteursrecht op offertes, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Raafwerk berust uitsluitend bij Raafwerk.


Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

15 juni 2023

BEZOEKADRES

Retreat and Training Center Avani
'T Hoog 3 te Helvoirt
06-19900195

INSPIRATIE

Schrijf je in en laat ons je inspireren.

Inschrijven